Uniunea Tineretului Comunist
Îndoctrinarea politică a tineretului
autor Cristina Pop, 2015
Prin Uniunea Tineretului Comunist se urmărea înregimentarea tineretului din fabrici, universități, școli, unități militare, în vederea transformării acestuia într-un susținător fidel al regimului dictatorial. Tineretul era supus unei educații în spiritul marxist-leninist și unui învățământ politic. Se încerca chiar anularea gândirii individuale a tinerilor. Aceștia luau cunoștință numai despre realizările mult exagerate ale partidului.
Uniunea Tineretului Comunist a fost o organizație de tineri creată de către Partidul Comunist din România. Prin aceasta se urmărea înregimentarea tineretului român, din fabrici, universități, școli, unități militare, în vederea transformării acestuia într-un susținător fidel al regimului dictatorial. În cadrul UTC, tineretul român era supus unei educații în spiritul marxist-leninist și unui învățământ politic. Se încerca chiar anularea gândirii individuale a tinerilor. Aceștia luau cunoștință numai despre realizările mult exagerate ale partidului.
Text
1 din 6
UTC a fost un mijloc important de manipulare a tinerilor. Era acea organizație de masă care avea menirea pregătirii acestora pentru viitorul țării, în vederea susținerii politicii duse de partid. Această politică de încadrare a tinerilor în organizații sau instituții de masă a fost dusă de toate regimurile totalitare. Tineretul trebuia să devină un instrument esențial al promovării regimurilor totalitare, prin urmare și a celui comunist. Autoritățile comuniste au perceput tineretul ca fiind viitorul țării, al Partidului Comunist.
Imagine
Text
2 din 6
Lenin a stabilit „sarcinile Uniunilor Tineretului” și rolul ce trebuiau să-l îndeplinească, în cadrul Congresului al III-lea al Komsomol-ului - Uniunea Tineretului Comunist. Se impunea învățarea comunismului, printr-o îmbinare a studiului cu activitățile practice. Aceasta era principala sarcină a tinerilor. În fapt, a fost o îndoctrinare masivă și o implicare a acestora în planurile regimului comunist.
Imagine
Text
3 din 6
În mai toate scrierile din perioada comunistă, cu privire la Uniunea Tineretului Comunist, se evidenția importanța pe care aceasta o juca în rândul tuturor tinerilor. UTC se afla sub conducerea Partidului Comunist Român. Conducerea comunistă aprecia UTC ca fiind acea organizație care reușește mereu să-și găsească loc în fruntea luptei maselor de tineri. Aceștia, alături de întregul popor, au acţionat pentru afirmarea năzuinţelor de unitate şi independenţă naţională, de progres social şi prosperitate economică a patriei.
Imagine
Text
4 din 6
Organizaţia UTC era un factor important în educarea patriotică a tineretului. PCR urmărea, prin această organizație, educarea tineretului în spiritul învăţăturii marxist-leniniste. Această muncă presupunea îndrumare, supunere şi un control permanent.
Imagine
Text
5 din 6
UTC a fost un ajutor de nădejde pentru partid. Acesta îşi completa permanent rândurile. Partidul era cel care îi hotăra atribuțiile. Se urmărea educarea neîncetată a tinerei generaţii în spiritul dragostei faţă de patrie şi al internaţionalismului proletar, creşterea unui tineret călit, dârz şi curajos, plin de elan revoluţionar în construirea socialismului. Sub conducerea organizaţiilor de partid, organizaţiile uteciste desfăşurau o intensă muncă politică în rândul tineretului.
Imagine
Text
6 din 6
Organizaţiile de tineret constituiau adevărate şcoli de pregătire a celor mai buni tineri pentru completarea rândurilor partidului. Acestea erau și un mediu propice de educare a tineretului în spiritul dragostei faţă de partid. UTC, denumită ulterior UTM, a avut obligația de a prezenta tineretului succesele obţinute de partid în lupta pentru făurirea unei vieţi mai bune poporului.
Imagine
Regimurile totalitare, de extrema dreaptă sau stângă, au acordat o atenţie deosebită încadrării politice a tinerilor în anumite organizaţii şi instituţii de masă. Se urmărea cuprinderea tuturor tinerilor şi copiilor, de la cele mai fragede vârste, într-un cadru organizat şi îndoctrinarea sistematică a acestora în scopul creării „omului nou”.
Text
1 din 6
Ideologii comunişti împărtăşeau credinţa că orice ființă umană poate fi transformată radical în urma unui intens proces de manipulare prin propaganda de masă. Această credinţă a comuniștilor era întărită de supoziţii sumbre despre natura umană şi a societăţii. Exista siguranța că, pe scară largă, la nivel social, utilizând instrumente coercitive şi de control, omul poate fi schimbat, supus, subordonat, mai ales tineretul în formare.
Imagine
Text
2 din 6
Marxism-leninismul amesteca fascinaţia faţă de mulţime cu teama şi neîncrederea faţă de aceasta. Acest lucru se observă foarte bine în atitudinea faţă de tineri. Din cauza legăturilor slabe cu vechiul regim, aceștia apăreau ca ipostazierea perfectă a „omului nou” şi ca masă de manevră ideală. Totuși, erau trataţi cu infinită suspiciune.
Imagine
Text
3 din 6
Reţeaua de organizaţii comuniste s-a întins cu precădere spre categoriile de populaţie de care regimul îşi lega interesele. Totodată, acestea erau suspectate ideologic: tinerii, ţăranii, intelectualii, soldaţii şi muncitorii.
Imagine
Text
4 din 6
După spusele lui Lenin, pentru regimul comunist, aceste organizaţii aveau menirea de a funcţiona pe post de „curele de transmisie” între Partidul Comunist şi popor. Stalin a adoptat aceleaşi idei. El considera că, din rândul organizaţiilor de masă, trebuie să facă parte: asociaţiile fără partid ale femeilor, organele de presă, uniunile de tineret, sindicatele, cooperativele, organizaţiile de fabrică şi uzină.
Imagine
Text
5 din 6
Uniunea Tineretului Comunist din România a fost constituită după modelul sovietic. Prin această organizaţie se reuşea îndoctrinarea masivă a tinerilor, precum şi implicarea acestora în activităţile regimului. Se urmărea ca, după terminarea studiilor, tineretul să servească partidului.
Imagine
Text
6 din 6
Tineretul trebuia să fie implicat direct în construirea socialismului. Trebuia să fie educat în spirit comunist, astfel încât să apere ţara de „duşmani”. Prin intermediul organizaţiilor de masă se încerca supunerea, îndoctrinarea şi supravegherea populaţiei.
Imagine
Șoimii Patriei

Șoimii Patriei

Organizația Șoimii Patriei a fost o „organizație de masă a copiilor preșcolari și școlari între 4 și 7 ani”. A fost creată de către PCR din dorința de a manipula și educa în spiritul comunist copiii de vârste fragede. Copiii încadrați în Șoimii Patriei erau îndoctrinaţi politic şi înregimentaţi în sistemul comunist.
Pionierii patriei

Pionierii patriei

„Pionierii” au fost o organizație de masă a elevilor cu vârsta cuprinsă între 7-14 ani. Prin crearea Organizației de Pionieri, PCR urmărea educarea comunistă, crearea unor cetățeni de nădejde ai patriei, așa presupușii copii „multilateral dezvoltați”.
Asociaţii Studenţeşti Comuniste

Asociaţii Studenţeşti Comuniste

Asociaţiile studenţeşti erau deosebit de importante pentru întregul sistem comunist. Profesorii erau direct implicaţi în educarea „viitorilor patrioţi” ai statului. Toate aceste rigori se năşteau din teama de răzvrătire a tineretului, cu sprijinul cadrelor didactice. Studenţii erau principalul pericol, deoarece au reuşit să surprindă regimul prin organizarea de manifestaţii şi de mişcări anticomuniste.
Casa de Cultură a Studenților

Casa de Cultură a Studenților

Partidul Comunist Român a pus în sarcina Casei de Cultură a Studenților educarea şi cultivarea comunistă a tineretului studenţesc. Se urmărea formarea ideologică marxist-leninistă, dar şi înarmarea acestuia cu o educaţie patriotică socialistă. Casa de Cultură a Studenților a reușit să dețină un rol important în îndrumarea şi educarea tineretului studenţesc. A fost un loc de întrunire, distracţie şi relaxare, precum şi de comunicare...
 • Ceauşescu Nicolae, Cuvântare la adunarea solemnă consacrată aniversării a 65 de ani de la crearea Uniunii Tineretului Comunist şi a 30 de ani de la înfiinţarea Uniunii Asociaţiilor Studenţilor Comunişti din România – 21 martie 1987, Editura Politică, Bucureşti, 1987
 • Gould Julius, The Komsomol and the Hitler Jugend, în „The British Journal of Sociology”, vol. 2, nr. 4, decembrie 1941
 • Lenin V. I., Ce-i de făcut. Probleme acute ale mişcării noastre, în Opere complete, Ediţia a II-a, vol. VI (ianuarie-august), Editura Politică, Bucureşti, 1964
 • Lenin V. I., Despre tineret, Ediţia a II-a, Editura Politică, Bucureşti, 1963
 • Lenin V. I., Sarcinile Uniunilor Tineretului Comunist, Ediţia a XI-a, Editura Tineretului, Bucureşti, 1959
 • Moţ Gh., Ştefănescu V., Mocanu C., Contribuţii la istoria organizaţiei marxist-leniniste de tineret din România, vol. I, Editura Tineretului, Bucureşti, 1959
 • Petculescu Constantin, Crearea Uniunii Tineretului Comunist, Editura Politică, Bucureşti, 1972
 • Rezoluţia Congresului de unificare a tineretului muncitor, 19-21 martie 1949, Editura Tineretului, Bucureşti, 1949
 • Stalin I. V., Despre sarcinile Comsomolului, Editura Tineretului a C.C. al UTM, Bucureşti, 1953
 • Stalin I. V., Problemele leninismului, Ediţia a II-a, Editura Partidului Muncitoresc Român, Bucureşti, 1948
 • Statutul provizoriu al Uniunii Tineretului Comunist din România, în Documente din istoria Uniunii Tineretului Comunist din România, 1917-1944, Editura Tineretului, Bucureşti, 1958
 • Tismăneanu Vladimir, Dobrincu Dorin, Vasile Cristian, Raport final, Editura Humanitas, Bucureşti, 2007
 • Uniunea Tineretului Comunist, Învăţământul politico-ideologic al UTC Rolul, locul şi sarcinile tineretului, ale organizaţiei sale revoluţionare în înfăptuirea programului partidului, a hotărârilor Congresului al XIII-lea al Partidului Comunist Român, Editura Politică, Bucureşti, 1986
 • Uniunea Tineretului Comunist. Comitetul Central, Uniunea Tineretului Comunist, şcoală de educare comunistă, patriotică şi revoluţionară a tineretului, Editura Politică, Bucureşti, 1987
 • Marcus, Arke, Să acordăm mai multă atenţie învăţământului politic UTM în facultăţi, în „Drapelul roşu”, Anul XVI, nr. 4421, 15 martie 1959
 • „Drapelul roşu”, Anul XV, nr. 4135, 10 aprilie 1958
 • „Drapelul roşu”, Anul XIV, nr. 4002, 5 noiembrie 1957
 • Drulea, M. Viorica, Să îmbinăm lecţiile din învăţământul politic UTM cu sarcinile economice, în „Drapelul roşu”, Anul XVI, nr. 4469, 4 mai 1959
 • Organizaţia UTM – factor important în educarea patriotică a tineretului, în „Drapelul roşu”, Anul XV, nr. 4068, 22 ianuarie 1958
 • Tineretul – luptător înflăcărat pentru construirea socialismului, în „Scânteia”, Anul XXVIII, nr. 4477, 20 martie 1959
 • „Scânteia”, 1959
 • „Drapelul roşu”, 1957, 1958, 1959
 • A.N.I.C., Fond Comitetul Central al PCR – Secţia Organizatorică
 • A.N.D.J.T., Fond Uniunea Tineretului Comunist
 • Marinela Elena Bogdan