De la patriotismul de stat prin panslavism spre patriotismul lingvistic
Generația apolitică a patrioților cehi
autor Alexandru Cristian Enescu, 2017
Raportul nobilului ceh cu autoritatea imperială din prima jumătate a secolului al XIX-lea era una de fidelitate nu față de administrația austriacă, ci față de persoana împăratului de la Viena care era, în același timp, și rege ceh. În faza ei inițială, mișcarea națională cehă s-a orientat spre cultivarea limbii cehe în teritoriile Coroanei Cehe, încercarea fiind cea de introducere a limbii cehe în școli. În prima jumătate a secolului al XIX-lea, s-a dezvoltat un anume tip de patriotism „de țară”, numit bohemismus. Sentimentul patriotismului și atașamentului față de „țară” al cehilor - bohemismus - a reprezentat un mod de viață pentru marii moșieri din primele decenii ale secolului amintit. Ideea a trecut și în rândul intelectualității cehe și punea accent deosebit pe viabilitatea conviețuirii dintre cehii și germanii din ... Coroana Cehă. Unul dintre exponenții acestui patriotism ceh - bohemismus -, Bernard Bolzano, susținea puternic necesitatea ca fiecare dintre cele două popoare să învețe limba celuilalt pentru a putea conviețui în liniște și armonie.

Dacă prima generație de patrioți cehi - cea de la începutul secolului al XIX-lea - s-a situat pe linia patriotismului pasiv în care preocuparea majoră a intelectualității cehe era aceea de a cultiva limba cehă și trecutul istoric al poprului ceh, în deceniul anterior revoluției de la 1848 au apărut semnele unei schimbări. Karel Havlicek Borovsky s-a exprimat clar împotriva patriotismului sentimental și idilic al intelectualității cehe și a marșat pe necesitatea trecerii la acțiuni concrete în sprijinul mișcării naționale a cehilor. În preajma izbucnirii revoluției de la 1848 fenomenul de activare politică a mișcării naționale a cehilor și respingerea bohemismului pasiv al primei generații de patrioți era în desfășurare.
citește mai mult
Complexitatea interpretării structurii națiune – naționalism, din cauza căreia „a curs mai mult sânge decât cerneală” - expresia îi aparține sociologului Dimitrie Gusti, citat în Dan Dungaciu, vezi biblio. -, a făcut din acest subiect unul dintre cele mai lungi, aprinse și mereu completate subiecte din istoriografia universală. Literatura de specialitate și istoriografia, în general, rețin puține alte noțiuni care să fii generat discuții, studii, polemici, interpretări și reinterpretări mai ofensive decât ideea de națiune, aceasta devenind scopul cercetărilor unui conglomerat compus de-a lungul timpului din istorici, sociologi, antropologi, filosofi, filologi, psihologi ai mulțimilor, etc. Dezbaterea istoricilor din jurul formării națiunilor, așa-numita discuție „metateoretică”, a dus la două poziționări majore, complet ireductibile la un numitor comun și care a împărțit istoricii în ceea ce Adrian Hastings a numit Marea schismă istoriografică.
Text
1 din 6
Imposibilitatea clasării naționalismului într-o grilă unanimă de interpretare provine din ambiguitatea, caracterul confuz și dezordonat al său, reflex viu al transformării perpetue produse în cadrul societății umane. Literatura de specialitate și istoriografia în general, rețin puține alte noțiuni care să fii generat discuții, studii, polemici, interpretări și reinterpretări mai ofensive decât ideea de națiune, aceasta devenind scopul cercetărilor unui conglomerat compus de-a lungul timpului din istorici, sociologi, antropologi, filosofi, filologi, psihologi ai mulțimilor, etc.
Imagine
Text
2 din 6
Dimensiunea divergentă din rândul specialiștilor în problema decodării naționalismului ante sau post națiune, rezultă din prefențialismului celor două abordări majore ale cercetării - medieviști versus moderniști. În galaxia disonanțelor dintre cele două abordări s-au înscris termenii de cultură, identitate, solidaritate, in timp ce microcosmosul de consonanță dintre cele două paliere ale cercetării se oprește asupra noțiunilor ce privesc comunitatea, exclusivitatea, timpul apariției, statul și etnicitatea.
Imagine
Text
3 din 6
Cele două teorii clasice ale formării națiunilor au avut la bază formulările de sorginte franceză și germană. Jus solis - dreptul pământului versus Jus sangvinis - dreptul sângelui; cele două modele considerate opuse de agregare a națiunilor, în terminologia de specialitate sunt: modelul de origine franceză bazat pe principiul voluntarismului, civismului (sau în termenii lui Ernest Renan din 1882 – națiunea e un „plebiscit de fiecare zi”), căruia i s-a opus modelul națiunii culturale in spiritul german, așa-numita Kulturnation. Unii autori au găsit cele două concepte complet opozabile iar alții, mai recent, au formulat teoria transferului cultural care, de fapt găsește puncte comune între cele două moduri clasice de formare a națiunilor. ,Transferul cultural ține de interesul și contextul de primire și receptare. Contextul străin alege în funcție de criterii care nu sunt cele ale culturii emițătoare. Ideile de Volk și de națiune la Fichte, pe care avem tendința să le considerăm tipic germane, datorează, în realitate, esența inspirației lor dezbaterii franceze începând de la Jean-Jacques Rousseau. În domeniul istoric, comparatismul pierde din vedere faptul că majoritatea locurilor m
Imagine
Text
4 din 6
Celor două teorii clasice ale formării națiunilor - modelul francez și cel german - istoricii, care s-au ocupat de studierea fenomenului național, au adăugat și topit în formula de interpretare - de unde și diversele puncte divergente în istoriografia subiectului - o serie de elemente care au contribuit la „rețeta” națiunilor: resentiment național, solidaritate, conștiință, cultura străinului, limba națională, standardizare, teritorializare, spațialitate, memorie colectivă, origine, «noi» vs «ei».
Imagine
Text
5 din 6
Unul dintre ingredientele formării națiunilor din secolul al XIX-lea a fost apariția naționalismului a cărui primă menționare și definiție apare în mediul britanic la începutul secolului al XVIII-lea și consemnat în dicționarul lui Samuel Johnson din 1773. Într-o definiție clasică, naționalismul a fost sintetizat de Guy Hermet. „Definit clasic, naționalismul exprimă aspirația grupurilor comunitare asemănătoare de a se uni sub autoritatea unor guvernanți ce corespund idealurilor lor. Acest deziderat, relativ nou, datează din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea și se datorează revoluțiilor, mai întâi americană și apoi franceză, triumful legitimității democratice asupra celor sacre, ereditare, aristocratice, etnice sau obținute pur și simplu prin luptă. Sentimentul național ar trebui considerat drept suport indispensabil al guvernării reprezentative și apoi democratice. Întrucât puterea, în accepția modernă a termenului se considera drept exponent al voinței colective și nu al unei ascensiuni princiare, e necesar să se delimiteze și un cadru teritorial, acesta fiind cel național. Abstract la început, imaginar, acesta urma să fie consolidat deseori prin conflicte cu vecinii, bazân
Imagine
Text
6 din 6
Istoriografia reține debutul „sacralizării” națiunii în congruența dintre Revoluția Americană și elementul pe care acest fenomen îl introduce în abordarea politicii – Lumea Nouă aducea o nouă idee - cea a suveranității (în sens modern), cuprinsă în chiar primul articol din Constituție („We, the People”). El era indisolubil legat de formele naționalismului modern timpuriu, care oferă de acum legitimarea organizării popoarelor în state suveran, timbrând modele de agregare prin exportul națiunii și revoluției pe mapamond, cu filtru și punct de tranzit, Franța. De menționat faptul că, în memoriile sale din timpul războiului și în corespondența cu Comitetul de la Philadelphia, George Washington folosea termenii, referindu-se la americani, de „englezi născuți liberi”. Urmarea demolării acestei denominări a fost decizia politică de independență din 4 iulie 1776.
Imagine
Una dintre primele abordări ale subiectului formării națiunilor din literatura de specialitate a fost cea numită selecționalism. Ea „datorează” foarte mult fondului pe care îl privilegia din factorii diverși care compun formarea unei națiuni și anume, dimensiunii contemporane secolului al XIX-lea legate de biologia umană. Câteva dintre aceste nume care puneau între națiune, rasă, sânge și valorile morale decăzute semnul egal au fost Arthur Gobineau, Houston Stewart Chamberlain, Paul Lagarde și Georges Vacher de Lapouge.
Text
1 din 7
Voluntarismul, ca element al constituirii națiunilor, a fost introdus de Ernest Renan în ultimele decenii ale secolului al XIX-lea, în discursul lui faimos din 1882, aducând în discuție ideea memoriei colective și respingând elementele etnicității și tradiției - modelul german - din „formula” agregării națiunilor. Voluntariatul lui Renan a fost explicat și argumentat mai târziu de Hugh Seton-Watson care spunea simplu că „o națiune există atunci când un număr semnificativ de oameni dintr-o comunitate se consideră pe ei ca formând o națiune ori cred că formează una”. (Hugh Seton-Watson, p. 5)
Imagine
Text
2 din 7
Selecționalismul primelor abordări teoretice ale originii națiunilor din secolul al XIX-lea, „datorează” fondul său dimensiunii contemporane europene a biologicului, și anume, darwinismului social. Arthur de Gobineau privilegia sângele și rasa în detrimentul celorlalte particularități din structura unei națiuni, identificând în mixajul social germenii decăderii universale. Văzut de unii drept precursor al teoriilor rasiale ale naziștilor de mai târziu, răspunsul lui Gobineau la problema națională, prin introducerea valorii vechimii „sângelui”, era una de pe poziții aristocratice, el fiind suspicios pe ideile compatriotului său - Francois Guizot - care marșa pe ideea metisajului social. Spunea Gobineau: „Les races germanique transformèrent, au V siècle, le génie de l'Occident. Elles etaient arianes”. (Rasele germanice au transformat în secolul al V-lea, geniul Occidentului. Ele erau ariane). (Joseph Arthur de Gobineau, p. 362)
Imagine
Text
3 din 7
Sociologia secolului al XIX-lea a introdus și conceptul de solidaritate în procesul de formare a națiunilor, ca parte vitală în agregarea sentimentului de conștiință de grup. Inițiatorul acestui concept a fost Max Weber ale cărui idei trebuie interpretate și plasate în contextul epocii în care au fost redactate. „Conceptul fără îndoială înseamnă, în ultimă instanță, că este de așteptat de la anumite grupuri un sentiment specific de solidaritate în fața altor grupuri. Deși, conceptul aparține sferei valorilor. Chiar și asa, nu există nicio înțelegere în privința delimitării acestor grupuri sau asupra tipului de acțiuni comune care ar trebui să rezulte din această solidaritate.[...] o națiune nu este identică unei comunități ce vorbește aceeași limbă; [...] o limbă comună nu pare să fie absolut necesară unei națiuni. În documentele oficiale, pe lângă termenul de Popor Elvețian, se poate găsi și fraza Națiune Elvețiană”. (Max Weber, Economy...p. 922)
Imagine
Text
4 din 7
Un sociolog precum Georges Gurvitch s-a aplecat asupra relației „cu celălalt”, cu apropierea sau depărtarea de el în procesul de formare a unei conștiințe de grup cu preocupări comune, alegeri comune și interese comune. Pentru el, alăturarea sau depărtarea membrilor unui grup ține de punctul comun acceptat sau nu al unui standard definit. „[...] (Și acesta este conținutul care devine obiectul mișcării de reapropiere sau separare. Chiar și indivizii sau grupul care intră în conflict sau se alătură unei bătălii, trebuie să consimtă mai întâi spre puncte identice de dorință, necesitate, interese”. (Georges Gurvitch, pp. 207-208)
Imagine
Text
5 din 7
Naționalismul și ideea formării națiunilor pe o axă Vest-Est în Europa a fost văzută de istoricii recenți prin prisma clasificărilor făcute de Hans Kohn fenomenului. În Occident apartenența la o națiune a fost o chestiune de liberă voință, politică, „legată prin contract” de un viitor comun între membrii ei, în timp ce, în centrul și estul Europei, nefiind vorba de un mediu politic rațional, ideea de națiune s-a văzut „sudată” de ideea de vechime a poporului ca ideal și legitimare a națiunii.
Imagine
Text
6 din 7
Jean Baechler, sociolog, a identificat în formarea națiunilor trei elemente pe care le numește autarhii: economică, diplomatică și strategică și cea pasională. Pentru Baechler capacitatea fiecărui stat de a-și conduce „suveran” politica exterioară înseamna independența și suveranitatea ei ca națiune. Autarhia pasională era direct legată de dezvoltarea sentimentului național ca parte a traseului formării națiunilor. El dă exemplul Franței prenaționale unde sentimentul apartenenței era unul local. „În ordinea tradițională, prenațională, «sentimentul de apartenență» se leagă, pe de o parte de entitățile locale – parohia, senioria, «ținutul» - iar pe de altă parte, de persoana regelui ca reprezentant vremelnic al unei dinastii. Într-o oarecare măsură, francezii există ca supuși respectuoși ai regelui Franței, dar Franța nu reprezintă decât spațiul unde se exercita puterea acestei dinastii. Pentru ca națiunea să apară, a fost nevoie ca francezii și Franța să sfârșească prin a se întâlni. Întâlnirea a avut loc în două etape. Prima se situează în secolul XIV-XV și a fost îndreptată împotriva englezilor. Cea de-a doua, decisivă, s-a petrecut împotriva dinastiei înseși, în timpul Revoluției
Imagine
Text
7 din 7
La frontiera dintre secolele XIX-XX în interpretarea problemei fondării națiunilor sociologii au introdus conceptele de demnitate națională și onoare, ca părți componente ale acestui creuzet în formare, Max Weber fiind inițiatorul acestor teorii. Pentru el, teritoriul, prestigiul și monopolul violenței legitime și a „dominației instituționalizate” sunt părți fundamentale din traseul constituirii națiunilor. „Pretutindeni, dezvoltarea statului modern începe prin aceea că este pusă la cale de către principe, o expropriere a celorlați deținători «privați» ai puterii administrative: proprietari de mijloace administrative sau forțe militare, de fonduri financiare sau de orice alte bunuri având o utilitate politică. Întregul proces prezintă un paralelism perfect cu dezvoltarea întreprinderii capitaliste prin exproprierea treptată a producătorilor autonomi. La sfârșit, vedem că, în statul modern, gestiunea asupra întregului aparat politic se concentrează într-un singur vârf, niciun funcționar nemaiavând în proprietatea sa personală fondurile de care dispune sau clădirile, materialele, instrumentele, ori armele pe care le administrează.[...]statul modern este o unitate de dominație institu
Imagine
 • Agnew, Hugh, The Czechs and the land of the Bohemian Crown, Hoover Institution Press, 2004
 • Anderson, Benedict, Imagined comunities. Reflections on the origin and spread of nationalism, Verso, London, 1991
 • Braudel, Fernand: În Dogan, Mattei; Pelassy, Dominique, Cum să comparăm națiunile. Sociologia politică comparativă, Edit. Alternative, București, 1993
 • Chaunu, Pierre, Civilizația Europei clasice, vol. I, Edit. Meridiane, București, 1989
 • Delsol, Chantal; Maslowski, Michel; Nowicki, Joanna, Mituri și simboluri politice în Europa Centrală, Edit. Cartier, București, 2003
 • Dungaciu, Dan, Elita interbelică: sociologia românească în context european, Edit. Mica Valahie, București, 2003
 • Gellner, Ernest, Nations and nationalism, Cornell University Press, Ithaca &London, 1983
 • Gobineau, Joseph Arthur, Essai sur l'inégalité des races humaines, tome premier, Librairie de Firmin Didot Freres, Paris, 1853
 • Gurvitch, Georges, Sociology of law, Transaction Publishers, New Jersey, 1973
 • Hermet, Guy, Istoria națiunii și a naționalismului în Europa, Institutul European, Iași, 1997
 • Hobsbawn, Eric, Era Revoluției. 1789 – 1848, Edit. Cartier, București, 2002
 • Idem, Era capitalului (1848 – 1875), Edit. Cartier, București, 2002
 • Hroch, Miroslav, Social preconditions of national revival in Europe: a comparative analysis, Cambridge University Press, 1985
 • Johnson, Lonnie R., Central Europe. Enemies, neighbors, friends, Oxford University Press, 1996
 • Klapste, Jan, The Czech Lands in medieval transformation, Brill, Leiden, 2012
 • Lass Andrew, Romantic Documents and Political Monuments: The Meaning – Fulfillment of History in 19th – Century Czech Nationalism, în American Ethnologist, 15 (3) : pp. 456 – 471, 1988
 • Manent, Pierre, O filozofie politică pentru cetățean, Edit. Humanitas, București, 2003
 • Panek, Jaroslav, A history of the czech lands, Karolinum Press, Charles University, Prague, 2009
 • Rider, Jacques Le, Europa Centrală sau paradoxul fragilității, Edit. Polirom, Iași, 2001
 • Seton-Watson, Hugh, Nations and States: An enquiry into the origins of nations and the politics of nationalism, Methuen, 1977 , British Academy, 1981
 • Shafer, Boyd C., Faces of nationalism. New realities and old myths, Harcourt Brace Jovanovich, New York, 1972
 • Shils, Edward, Tradition, The University of Chicago Press, 1981
 • Smith, Anthony, D., Naționalism și modernism, Edit. Epigraf, Chișinău, 2002
 • Sugar, Peter F., Naționalismul est-european în secolul al XX-lea, Edit. Curtea Veche, București, 2002
 • Teich, Mikulas, Bohemia in History, Cambridge University Press, Cambridge, 1998
 • Thiesse, Anne – Marie, Crearea identităților naționale în Europa. Secolele XVIII-XX”, Edit. Polirom, Iași, 2000
 • Vanicek, Vratislav (coord.), Istoria țărilor coroanei cehe, Edit. Enciclopedică, București, 2007
 • Wandycz, Piotr S., Prețul libertății. O istorie a Europei central-răsăritene din Evul Mediu până în prezent, Edit. All, București, 1998
 • Weber, Max, Economy and society, University of California Press, Berkeley, 1978
 • Idem, Politica, o vocație și o profesie, Edit. Anima, București, 1992